dotacie na tepelne cerpadlo

1. ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY

Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome, prípadne v bytovom dome oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach (www.zelenadomacnostiam.sk) na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach, ktoré budú zverejnené k jednotlivým kolám podpory.

 

2. SPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Ak sa rozhodnete pre tepelné čerpadlo vzduch-voda, pošlite nám na email branicky@zelena-energia.sk dopyt, najlepšie s pôdorysom domu, prípadne projektom na ÚK s vyrátanými tepelnými stratami.

 

Technický návrh so zariadením pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky.

Zariadenia ktoré ponúkame sú v zozname zariadení , ktoré spĺňajú požadované technické podmienky. V cenovej ponuke a technickom nárhu sa vám automaticky budeme snažiť ponúknuť zariadenia na ktoré si budete môcť uplatniť štátnu dotáciu. Podmienky podpory sú nastavené tak, aby ste mohli získať maximálnu mieru podpory na kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie, inštalované odborníkmi.

 

3. PREDBEŽNÁ DOHODA SO ZHOTOVITEĽOM

V spolupráci s vybraným zhotoviteľom si overte, či spĺňate všetky požiadavky na oprávnenosť domácnosti a nevyhnutné kritériá na vydanie poukážky. Uzatvorte dohodu so zhotoviteľom, najlepšie písomnou formou, predtým sa však informujte, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA.

 

4. POŽIADAJTE O VYDANIE POUKÁŽKY

Vo formulári žiadosti o vydanie poukážky je potrebné vyplniť všetky požadované náležitosti. Tepelné čerpadllo si jednoducho zvolíte z ponuky zoznamu zariadení. Uviesť musíte tiež presné informácie o mieste inštalácie, okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva nehnuteľnosti. List vlastníctva treba mať pri vypĺňaní k dispozícii, pretože väčšina údajov sa vypĺňa práve z neho.

link na žiadosť: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/. Po odoslaní žiadosti je potrebné čakať na správu zo SIEA, ktorá príde na vami zadaný e-mail. Tú treba okamžite potvrdiť.

 

5. SIEA VÁM ZAŠLE ZMLUVU S POUKÁŽKOU

Zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, dostane domácnosť poštou najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o vydanie poukážky. Zmluva je v dvoch vyhotoveniach. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený.

Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov, je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou, vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky.

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.

 

6. ZHOTOVITEĽ ZREALIZUJE INŠTALÁCIU

Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu podľa vašich požiadaviek v termíne, dokedy je platná poukážka, a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.

 

7. ODOVZDAJTE VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY ZHOTOVITEĽOVI

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybaví zhotoviteľ. Zaviaže ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpíše pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu. Zhotoviteľovi odovzdávate zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a ostatné povinné prílohy. Na exemplári zmluvy, ktorú odovzdáte zhotoviteľovi spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti.

V prípade potreby sa predkladá aj originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa, napríklad správcu, rodiča alebo opatrovníka.

Povinnou prílohou pre bytové domy je súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome a energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE. V energetickom audite musí byť tiež uvedené, či sa do bytového domu teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov centrálneho zásobovania teplom.

 

8. ZHOTOVITEĽ POŽIADA O PREPLATENIE POUKÁŽKY

Žiadosť spolu s povinnými prílohami predkladá poštou alebo osobne na pracoviskách SIEA. Povinné prílohy sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Rozsah povinných príloh môže byť spresnený aj v osobitných podmienkach k jednotlivým kolám podpory.

 

9. SIEA OVERÍ SPRÁVNOSŤ VÝDAVKOV, URČÍ VÝŠKU SKUTOČNE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV A PREPLATÍ ZHOTOVITEĽOVI POUKÁŽKU

SIEA neurčuje obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti. Na faktúre, alebo jej prílohe, by však mali byť výdavky dostatočne členené tak, aby SIEA mohla overiť vecnú oprávnenosť konkrétnych výdavkov uvedených na faktúre a určiť výšku skutočne oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50% celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.

 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:


PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU TEPELNÉHO ČERPADLA V RODINNOM DOME

370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.

 

Návrh a výpočet vám vypracujeme podľa vašich podkladov na požiadanie.

 

Osvedčenie Osvedčenie

© DANMAR DESIGN, s.r.o.